Tüzüğümüz


 

SELAHADDİN EYYUBİ CAMİ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

DERNEĞİN ADI :Selahaddin Eyyubi Cami Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

DERNEĞİN KISA ADI :  Secder

DERNEĞİN MERKEZİ : Gaziantep ‘tir. Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMBLEMİ VE ŞEKLİ: Daireyi oluşturan birbirine geçmiş bordürler İslam medeniyetinin motiflerindendir. Birliktelik, bağlılık ve dayanışmayı temsil eder.

Daire içindeki şekil, “Yazı secde eden insan figürü olup, Allah’a secde edecek bir nesil inşa etmek amacını simgelemektedir.

 

MADDE 2 - AMAÇ

Üyelerimizin ve halkımızın eğitim ve kültürel faaliyetlerinin gelişimini sağlamak ,

yardımlaşması ve dayanışması konusunda faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak , çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek , halkımıza her türlü maddi ve manevi destek vermektir.

MADDE 3 – DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

A Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ,

B – Her türlü eğitici ve öğretici kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ,

C – Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi , belge , doküman ve yayınları temin etmek , dokümantasyon merkezi oluşturmak , çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete , dergi , kitap , broşür , afiş gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve sosyal medya üzerinden aktivitelerde bulunmak ,

D – Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak , her türlü teknik araç ve gereci , demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek ,

E – Gerekli izinler alınmak şartıyla yurtiçi-yurtdışı ayni-nakdi yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak , yurt içinden ve yurt dışından ayni-nakdi bağış kabul etmek, yurt içinde ve yurt dışında ayni nakdi yardımlar yapmak ,

F – Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi , ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek ,

G – Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak , kütüphane-okuma odası açmak , sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ,

H – Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar , konser , konferans , seminer , tiyatro , sergi , spor , gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak ,

I – Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır , taşınmaz mal satın almak , satmak, kiralamak , kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ,

İ – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak , federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak ,

J – Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tüm tesisleri kurmak ,

K – Uluslararası faaliyette bulunmak , yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya karşılıklı ayni-nakdi yardımlaşmak ,

L – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde , 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere , kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek ,

M – Dernek üyelerinin yiyecek , giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve

hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak ,

N – Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak ,

O – Derneğim amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda , diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak ,

Ö – Şehrimize okul , camii , kuran kursu , sağlık ocağı yapmak veya yapılmasına aracılık etmek veya yardımcı olmak ,

P – Okuyan öğrencilerimize burs vermek , eğitim harcamalarına ayni-nakdi yardım etmek , eğitim ve öğretim kursları düzenlemek ,

R – Fakirlerimize ayni-nakdi yardımlarda bulunmak ,

S – Halkımıza eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek ,

Ş – Kanunların izin verdiği ölçüde Kamu Kuruluşlarından , özel ve tüzel kişiliklerden ayni-nakdi yardım ve bağış almak ve de ayni-nakdi yardım ve bağış vermek ,

T – Yurt , okul , dershane yapmak ve işletmek ,

U – üyelerimizin ve yakınlarının cenaze , düğün ve benzeri merasimlerine gitmek veya çelenk çiçek- çikolata-çay-şeker vb. şeyler göndermek-götürmek ,

Ü – Televizyon-radyo-gazete-dergi-kitap yayıncılığı yapmak ,

V – Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için kanunlarda yasak olmayan her türlü çalışmayı yapmak.

MADDE 4 – DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek ,dini ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

MADDE 5 – ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak , yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye , bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri , derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

MADDE 6 – ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla , dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. üyelikten ayrılma , üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 7 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller .

a- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ,

b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak ,

c- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak ,

d- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak Üye yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar , üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 8 – DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a- Genel Kurul

b- Yönetim Kurulu

c- Denetim Kurulu

MADDE 9 – DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ , TOPLANMA ZAMANI VE

ÇAĞRI TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup ; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul ;

a- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan ,

b- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul ; 2 yılda bir , Haziran ayı içerisinde , yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Yönetim Kurulu , genel kurulu toplantıya çağırmazsa ; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi , üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 10 – ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler , en az on beş gün önceden , günü , saati , yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda , çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün , saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az ,altmış günden fazla olamaz. Toplantı , çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa , bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle , ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya , birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 11 – TOPLANTI USULÜ

Genel kurul , katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun , tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır ; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri , yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler , yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra , toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda , oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda , yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde , tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda , tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 12 – GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurulda , aksine karar alınmamışsa , yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar , toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada , genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları , toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 13 – TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 14 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a- Dernek organlarının seçilmesi ,

b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ,

c- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

d- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ,

e- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ,

f- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması ,

g- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek , yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

h- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu husuta yönetim kuruluna yetki verilmesi ,

i- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması , yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması ,

j- Derneğin vakıf kurması ,

k- Derneğin fesih edilmesi ,

l- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip , karara bağlanması ,

m- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ,

Genel kurul , derneğin diğer organlarının denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul , üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 15 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu , ( 5 ) beş asıl ve ( 5 ) beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu : 1 başkan , 1 başkan yardımcısı , 1 sekreter , 1 sayman , 1 üyeden oluşur.

Yönetim kurulu , genel kurul seçiminde veya seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan , başkan yardımcısı , sekreter , sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu , tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar , toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa ve başka sebeplerle bir boşalma olduğunda genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek ,

b- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi

hazırlayarak genel kurula sunmak ,

c- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul oyuna sunmak

d- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak , derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak , bina veya tesis inşa ettirmek , kira sözleşmesi yapmak , dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek ,

e- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak ,

f- Genel kurulda alınan kararları uygulamak ,

g- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek , toplanıldığında genel kurula sunmak ,

h- Bütçenin uygulanmasını sağlamak ,

i- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek ,

j- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak ,

k- Üyelik aidatını belirlemek ,

l- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 17 – DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu , ( 3 ) üç asıl ve ( 3 ) üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istife veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 18 – DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu ; derneğin , tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini , defter , hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını ,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve ( 1 ) yıl geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor

halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar. Denetim kurulu ; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 19 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

a- Üye aidatı : Üyelik aidatı yönetim kurulunca belirlenir. Miktarları artırmaya veya eksiltmeye veya almamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

b- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı , gezi ve eğlence , temsil , konser , spor yarışması , konferans vb. gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler ,

d- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ,

e- 2860 sayılı Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar.

f- Derneğin , amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g- Lokal gelirleri ,

h- Diğer gelirler.

 

 

MADDE 20 – DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK

DEFTERLER

Dernekte , işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda , üst üste iki hesap döneminde yönetmelikte belirtilen haddin altına düşülürse , takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yönetmelikte belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda , bu ticari işletme için , ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

MADDE 21 – KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun tutulur.

MADDE 22 – TUTULACAK DEFTERLER

Yönetmelikte __________yazılı defterler tutulur.

MADDE 23 – DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte , tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler

müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz .Ancak , bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin , kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 24 – GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında ( 31 Aralık ) ( Dernekler Yönetmeliği EK-16 da belirtilen ) “ İşletme Hesabı Tablosu “ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise , yıl sonlarında ( 31 aralık ) , Maliye Bakanlığı ‘ nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 25 – DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri , ( Dernekler Yönetmeliği EK-17 de örneği bulunan ) “Alındı Belgesi “ ile tahsil edilir. dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura , perakende satış fişi , serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır .Ancak derneğin , Gelir Vergisi Kanununun 94’ ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası , bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için EK-13 te örneği bulunan  “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi , kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernekler Yönetmeliği EK-14 te örneği bulunan ) “ Ayni Yardım Teslim Belgesi “ ile yapılır. Kişi , kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler

Yönetmeliği EK-15 te örneği bulunan ) “ ayni Bağış Alındı Belgesi “ ile kabul edilir.

MADDE 26 – ALINDI BELGELERİ

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri “( Dernekler Yönetmeliği EK-17 de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla , matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü , matbaadan teslim alınması , deftere kaydedilmesi , eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 27 – YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler , yetki süresi de belirtilmek suretiyle , yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği , imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği EK-19 da örneği bulunan ) “ Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek , dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca , on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler , ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı , yenilenmesi , iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi ;

Defterler hariç olmak üzere , dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri , harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere , kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 28 – BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin , bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle

sonuçlarına ilişkin ( Dernekler Yönetmeliği EK-21 de sunulan ) “ Dernek Beyannamesi “ dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak , her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahalli mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 29 – BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kanunda belirtilen bildirimler Mülki amirliğe bildirilir.

MADDE 30 – GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde , yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan ) “ Genel Kurul Sonuç Bildirimi “ ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir :

Genel kurul sonuç bildirimine ;

a- Divan başkanı , başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği ,

b- Tüzük değişikliği yapılmışsa , tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

MADDE 31 – TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar ; tapuya tescilinden itibaren otuz gün içerisinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26 da sunulan ) “ Taşınmaz Mal Bildirimi “ ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 32 – YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından , yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği EK-4 te belirtilen ) “ Yurtdışından Yardım Alama Bildirimi “ ni iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna , yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği , varsa bu konuda düzenlenen protokol , sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont , ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu kurum ve Kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim :

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği ( Dernekler Yönetmeliği EK-23 te gösterilen ) “ Proje Bildirimi “ ne eklenerek , protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

 

 

MADDE 33 – DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler Yönetmeliği EK-24 te belirtilen) “ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi “ ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25 te belirtilen ) “ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi “ doldurulmak suretiyle , değişikliği izleyen otuz gün içinde , genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 34 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul , yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu , gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 35 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma , derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 36 – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 37 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul , her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.

 

 

 

MADDE 38 – TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde , derneğin para , mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere , feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında           “ TASFİYE HALİNDE : SELAHADDİN EYYUBİ CAMİ EĞİTİM

KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu , mevzuata uygun olarak derneğin para , mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul , önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler , alındı belgeleri , harcama belgeleri , tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para , mal ve hakları ,  GENEL KURULDA BELİRLENEN YERE DEVREDİLİR. Genel kurulda , devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler ; tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri , mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para , mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini , tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev , bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 39 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu , Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

MADDE 40 – MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

ADI SOYADI GÖREV ÜNVANI İMZASI

1

2

3

4

5

Bu tüzük kırk ( 40 ) madde ve on dört ( 14 ) sayfadan ibarettir.